Przejdź do treści głównej

Ważne informacje dotyczące naborów, rozliczeń i kontroli


2020-03-20 13:21

Usprawniając komunikację i dostęp do bieżących informacji, przekazujemy obecny stan realizacji naborów oraz planowane zmiany. Polecamy bieżące śledzenie strony internetowej ŚCP, gdzie wprowadzamy sukcesywnie aktualizacje.

Informujemy, że mimo ograniczonej dostępności oraz wprowadzenia zmian, dotyczących organizacji pracy ŚCP, które podyktowane były troską o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Centrum, zachowana jest ciągłość prac nad realizacją zadań ŚCP. Wprowadzone zostały również zasady, dotyczące kontaktu pracowników/opiekunów projektów z beneficjentami w przypadku konieczności dokonywania uzupełnień bądź poprawy wniosku.

Aktualne i planowane nabory:

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-024/19), termin składania wniosków będzie wydłużony do 30 kwietnia 2020r.

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/19), termin składania wniosków będzie wydłużony do 30 czerwca 2020r.

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, ogłoszenie konkursu zostało przesunięte w czasie.


Ocena projektów z podziałem na nabory:

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 3 typ projektu Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-023/19) trwa ocena projektów w zakresie spełnienia warunków oraz kryteriów oceny formalnej. Ważne: zanim pracownik wyśle do Wnioskodawcy pismo o uzupełnienie/poprawę wniosku, skontaktuje się z osobami wskazanymi w LSI aby poinformować o takiej korespondencji.

Wyniki oceny formalnej dla konkursu będą wysyłane na bieżąco.

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 (II runda)). Dla wszystkich wniosków zostały już przeprowadzone panele eksperckie. Obecnie trwają końcowe prace Komisji Oceny Projektów dla tego konkursu, następnym etapem będzie przekazanie dokumentacji w celu podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały zatwierdzającej listy ocenionych projektów i wybierającej do dofinansowania. Termin ogłoszenia wyników został wydłużony do maja 2020 roku, jednak dokładamy wszelkich starań, by skrócić czas oczekiwania.

Działanie 1.2 nabór w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Silesia pod błękitnym niebem w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19) trwa ocena projektów pod kątem spełnienia warunków oraz kryteriów oceny formalnej. Ważne: zanim pracownik wyśle do Wnioskodawcy pismo o uzupełnienie/poprawę wniosku, skontaktuje się z osobami wskazanymi w LSI aby poinformować o takiej korespondencji. Wyniki oceny formalnej dla konkursu będą wysyłane na bieżąco.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-022/19) trwa ocena spełnienia merytorycznych kryteriów wyboru projektów. Na stronie internetowej publikowane będą na bieżąco częściowe listy projektów, ocenionych w zakresie formalnym wniosków. Następnie, jeżeli wniosek po pozytywej ocenie formalnej znajdzie się na częściowej liście, zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Ważne: w uzasadnionych przypadkach podczas oceny merytorycznej, Wnioskodawca może spodziewać się wezwania do złożenia wyjaśnień (jeżeli ekspert o nie poprosi). Zanim pracownik wyśle do Wnioskodawcy pismo dotyczące wyjaśnień, bądź uzupełnień/poprawy wniosku, skontaktuje się z osobami wskazanymi w LSI aby poinformować o takiej korespondencji. Wyniki oceny formalnej dla konkursu będą wysyłane na bieżąco.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19) procedura odwoławcza. Zakończona została ocena wszystkich projektów, które zostały skierowane do ponownej oceny w wyniku pozytywnie rozstrzygniętego protestu. O wynikach ŚCP poinformuje niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa stosownej uchwały.


Informacja dla przedsiębiorców, których projekt został wybrany do dofinansowania

Umowa - po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów - zostanie zawarta w drodze korespondencyjnej.

Prosimy o stałe monitorowanie adresu e-mail wskazanego we wniosku aplikacyjnym oraz o wskazanie w LSI aktualnych informacji odnośnie osób, z którymi ŚCP powinno się kontaktować w sprawie projektu. Pisma dotyczące prośby o korektę/poprawę lub uzupełnienie wniosku bądź dokumentów do umowy, a także pisma z prośbą o dostarczenie wyjaśnień do oceny merytorycznej zawierają na końcu wskazanie opiekuna/osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy wraz z podaniem jej adresu e-mail. W przypadku wszelkich wątpliwości/trudności należy kontaktować się z opiekunem poprzez adres e-mail wskazany w piśmie.

Z uwagi na fakt, iż pracownicy ŚCP wykonują obowiązku również w trybie pracy zdalnej, w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie potrzebował konsultacji telefonicznej, należy wysłać na adres e-mail swojego opiekuna prośbę w tym zakresie. Pracownik Wydziału Wyboru i Kontraktacji skonsultuje się z przedsiębiorcą w najkrótszym możliwym terminie na podany w korespondencji numer telefonu.

W związku z aktualną sytuacją informujemy, że Wnioskodawca ma możliwość wystąpienia z prośbą o wysłanie wezwania do uzupełnienia wniosku w późniejszym terminie, możliwe jest również wydłużenie - po zgłoszeniu takiej konieczności- terminu na złożenie wyjaśnień. W takich przypadkach prosimy, by w rozmowie z pracownikiem Wydziału Wyboru i Kontraktacji EFRR dotyczącej wysyłki pisma o korektę/poprawę wniosku poinformować o braku możliwości skorygowania projektu. Wówczas przedsiębiorca zostanie poproszony o wysłanie pisma z prośbą o skierowanie projektu do korekty w terminie późniejszym. W piśmie tym Wnioskodawca powinien zawrzeć datę, kiedy będzie miał możliwość poprawy/uzupełnienia wniosku.

Informacja dotycząca rozliczeń

Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom i wątpliwościom informujemy, że na bieżąco trwa rejestracja i weryfikacja wniosków o płatność oraz wypłata środków na konta Beneficjentów. Również na bieżąco rozpatrywane są wszelkie wnioski Beneficjentów o zmiany w ramach projektu.
W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi w szczególności postępowań ofertowych, pragniemy zaznaczyć, że weryfikacja prawidłowości przeprowadzonych postępowań będzie dokonana na etapie rozliczania projektu, przy uwzględnieniu obecnej sytuacji.
Mając na uwadze aktualne warunki i trudności, jakie mogą się pojawić podczas realizacji zadań, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, dotyczących w głównej mierze wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu beneficjent zobowiązany jest do przekazywania informacji oraz dokumentów w sposób określony w Umowie o dofinansowanie, za pomocą SEKAP/ePUAP.

Uwaga! W przypadku wydatków poniesionych w projektach, w których konieczne było odwołanie, w związku z obecną sytuacją, finansowanych w nich spotkań, szkoleń czy wyjazdów, dokonana będzie wnikliwa analiza na podstawie dokumentów dostarczonych przez Beneficjenta, w szczególności, czy Beneficjent podejmował niezbędne starania związane z odwołaniem spotkania i odzyskaniem zapłaconych w ramach projektów środków oraz czy te starania podejmowane były z odpowiednim wyprzedzeniem, a także, czy brak pełnej realizacji projektu lub opóźnienia w jego realizacji nie były wynikiem zaniedbania lub niezachowania należytej staranności ze strony beneficjenta, które to zaniedbania wyniknęły jeszcze przed zaistnieniem obecnej sytuacji wywołanej koronawirusem.

W celu usprawnienia komunikacji prosimy o stałe monitorowanie adresu e-mail wskazanego do kontaktu we wniosku aplikacyjnym/umowie o dofinansowanie bądź korespondencji z Wydziałem Rozliczeń oraz wskazanie w LSI aktualnych informacji odnośnie osób, z którymi ŚCP powinno się kontaktować w sprawie projektu. Zwracamy uwagę, że wszelkie pisma kierowane do Państwa zawierają na końcu wskazanie opiekuna/osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy wraz z podaniem jej adresu e-mail. W przypadku wszelkich wątpliwości, potrzeby konsultacji czy trudności należy kontaktować się z opiekunem poprzez adres e-mail wskazany w piśmie. W związku z ograniczeniem dostępności ŚCP, większość pracowników Wydziału Rozliczeń pracuje zdalnie, zatem kontakt telefoniczny z opiekunem projektu może być utrudniony. Zalecamy, by w pierwszej kolejności posługiwać się pocztą elektroniczną. W sytuacji gdy zajdzie potrzeba konsultacji telefonicznej, wówczas należy wysłać na adres e-mail swojego opiekuna oraz dodatkowo na na adres sekretariatu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości scp@scp-slask.pl prośbę w tym zakresie. Pracownik skontaktuje się z przedsiębiorcą w najkrótszym, możliwym terminie na podany w korespondencji numer telefonu.

Informacje dotyczące kontroli projektów

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, aktualnie postępowania kontrolne są prowadzone w siedzibie IP RPO WSL, natomiast wizyta w miejscu realizacji projektu odbędzie się w późniejszym terminie (po ustaniu zagrożenia), o czym zostaną Państwo poinformowani. Na obecnym etapie Beneficjenci są proszeni o przekazywanie dokumentacji i wyjaśnień drogą elektroniczną, zgodnie z umową o dofinansowanie.

Prosimy również o powiadomienie o występujących ograniczeniach, specjalnych potrzebach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i sposób przeprowadzenia kontroli. W obecnej sytuacji podejmowane są działania mają na celu jednoczesną realizację zadań wynikających z umowy o dofinansowanie, jak i zmniejszenie obciążeń po stronie Beneficjenta oraz IP RPO WSL.

Ważne: w przypadku utrudnień związanych z kontrolą, ŚCP umożliwi wydłużenie terminu na złożenie niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień dotyczących projektu. W przypadku utrudnień związanych z utrzymaniem trwałości, zatrudnienia w projektach dofinansowanych ze środków RPO WSL prosimy o poinformowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości za pośrednictwem poczty elektronicznej (ePUAP/SEKAP/e-mail). Pisma kierowane do Beneficjenta np. o dostarczenie dokumentów, wyjaśnień, uzupełnień pokontrolnych zawierają dodatkowo na końcu wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy wraz z podaniem jej adresu e-mail. Ze względu na wykonywanie pracy zdalnej przez zespoły kontrolujące w sytuacji, gdy Beneficjent będzie potrzebował konsultacji telefonicznej, wówczas prosimy o wysłanie na adres e-mail wskazany w piśmie oraz scp@scp-slask.pl informacji w tym zakresie i w odpowiedzi pracownik Wydziału Kontroli skontaktuje się niezwłocznie z Beneficjentem.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś