FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Najważniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, obowiązujących od dnia 9 września 2019 r.


W dniu 22 sierpnia 2019 r. zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia 9 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów

Intencją zapisów rozdziału 6.5 pkt 6 lit. f Wytycznych kwalifikowalności jest możliwość niestosowania procedur związanych z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności, opisanych w rozdziale odpowiednio 6.5.1 i 6.5.2 Wytycznych, w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie projektu, dotyczącego prac B+R, beneficjent wprost wskaże osobę/y (z imienia i nazwiska) wraz z wymaganymi kwalifikacjami, pozwalającymi na przeprowadzenie prac B+R zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie. Nie ma znaczenia, czy są to osoby fizyczne, czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Istotne jest natomiast, aby dana usługa była świadczona osobiście - i z tego względu wyłączenie nie obejmuje osób prawnych. 

W związku z powyższym, w przypadku gdy beneficjent nie wskaże we wniosku o dofinansowanie wprost osoby wykonującej prace B+R zaplanowane w projekcie wraz z jej kompetencjami, pozwalającymi na ocenę przez eksperta możliwości prawidłowej realizacji projektu, zobowiązany będzie przy udzielaniu zamówienia na wykonanie prac B+R zastosować się do zapisów wytycznych kwalifikowalności, rozdział 6.5.1 lub 6.5.2, tj. udzielić zamówienia w trybie rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności.

Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5. pkt 7 lit a Wytycznych kwalifikowalności, możliwe jest niestosowanie procedur związanych z rozeznaniem rynku lub zasadą konkurencyjności opisanych w rozdziale odpowiednio 6.5.1 i 6.5.2 w przypadku, gdy w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu; zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

Oznacza to, że na etapie rozliczania projektu ocenie zostanie poddana prawidłowość przeprowadzonego postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności, co jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z ww. możliwości wyboru wykonawcy z pominięciem rozeznania rynku lub zasady konkurencyjności. Ponadto weryfikacji poddany zostanie brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia.

W nowym brzmieniu Wytycznych kwalifikowalności zrezygnowano a z bezwzględnego obowiązku aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania. Zgodnie z zapisami rozdziału 6.5. pkt 10 szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

Najważniejsze zmiany w rozdziale 6.5.1 Rozeznanie rynku

Zmianie uległy zapisy Wytycznych kwalifikowalności dotyczące sposobu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku. Opisane obecnie w rozdziale 6.5.1 pkt 2 zasady wskazują na konieczność udokumentowania dokonanej analizy, wraz z cennikami, co oznacza konieczność pozyskania co najmniej dwóch cenników, celem udokumentowania zastosowania wskazanej procedury

Dodano zapisy w rozdziale 6.5.1 Wytycznych kwalifikowalności, zgodnie z którymi w przypadku zamówień o wartości do 50 tys. PLN netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, zamiast rozeznania rynku. Oznacza to, że na etapie rozliczania projektu ocenie konsekwentnie podlegać będzie w takim przypadku prawidłowość przeprowadzonego postępowania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności, opisaną w rozdziale 6.5.2.

Najważniejsze zmiany w rozdziale 6.5.2 Zasada konkurencyjności

Zmianie uległy zapisy rozdziału 6.5.2 pkt 10, które obecnie nie wskazują wprost (kwotowo) wartości progowych, które decydują o konieczności zastosowania 30-dniowego terminu na składanie ofert, tylko odsyłają do przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, progi te zostały ustalone na poziomie 221 000 euro – dla dostaw lub usług oraz 5 548 000 euro – dla robót budowlanych.

Zmieniono zapisy rozdziału 6.5.2 pkt. 19 (poprzednio pkt 21), zgodnie z którymi obecnie w przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Oznacza to konieczność wyboru kolejnego wykonawcy, a nie jak dotychczas wskazywały zapisy wytycznych, możliwość wyboru kolejnego wykonawcy.

Zmianie uległy zapisy w rozdziale 6.5.2 pkt. 18 (poprzednio pkt 20), zgodnie z którymi obecnie w upublicznionej informacji o wynikach postępowania ofertowego, poza nazwą wybranego wykonawcy, należy zamieścić również siedzibę wykonawcy oraz cenę zamówienia.

Ponadto doprecyzowano zapisy rozdziału 6.5.2 pkt. 20 lit a, zgodnie z którymi nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian.

Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zmian ww. Wytycznych dostępne są pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś