Przejdź do treści głównej

Pytacie o wsparcie MŚP w ramach specjalnego konkursu? My odpowiadamy!


2020-04-10 10:43

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące dofinansowania w III Filarze Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

1. Czy małe firmy mogą uzyskać wsparcie w ramach III Filaru?

Środki w ramach nowego naboru zostaną przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa), w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności.

2. Działam w branży hotelarskiej. Prowadzimy pensjonat w Beskidach, czy możemy się starać o dofinansowanie w konkursie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości?

Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów – turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego.

3. Czy firmy usługowe mają możliwość otrzymania dotacji?

Przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na bezzwrotne wsparcie dotyczące inwestycji, utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Zakres pomocy ukierunkowany będzie w szczególności na firmy z sektorów, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku utraty klientów w tym sektor usług, szczególnie w takich branżach jak turystyka, gastronomia czy przemysł czasu wolnego. Pomoc jest skierowana zarówno do przedsiębiorstw usługowych jak i produkcyjnych (nie przewidziano preferencji w tym zakresie).

4. Czy w tym konkursie będzie potrzebna opinia o innowacyjności, tak jak to było w przypadku poprzednich naborów w ramach Innowacji w MŚP?

W ramach konkursu przewiduje się udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, jednak wnioskodawca nie musi załączać opinii o innowacyjności. Informacje dotyczące charakteru innowacji oraz jej skali należy wykazać wyłącznie we wniosku aplikacyjnym. Wnioskodawca będący w posiadaniu dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku może je załączyć do wniosku jako dodatkowe załączniki.

5. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania projektu?

W ramach nowego konkursu przewiduje się dofinansowanie w maksymalnej wysokości sięgającej 800 tys. złotych.

6. Mam małe przedsiębiorstwo z branży gastronomicznej, chciałbym ubiegać się o dotację – jak i jest poziom dofinansowania?

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom i przewiduje poziom wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie udzielane w ramach konkursu będzie miało postać pomocy de minimis.

7. Do tej pory nie korzystałem z funduszy unijnych, a zainteresował mnie nowy konkurs ŚCP i nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać. Gdzie mogę znaleźć jakieś informacje?

Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/. Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl.

W ramach konkursu zaplanowane jest przeprowadzenie spotkania informacyjnego online, które obejmie prezentację zasad naboru oraz dalsze etapy realizacji projektu czyli procedury związane z rozliczeniem i kontrolą. Podczas takiego webinarium przewidujemy zadawanie pytań na czacie, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie się do złożenia wniosku. Rejestracja będzie ogłoszona na stronie internetowej ŚCP.

8. Na co mogę wydać pieniądze pozyskane z dotacji w nowym konkursie?

Środki z tego naboru zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP, w celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji, mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji, zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników; sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji/świadczenia usług oraz koszty pośrednie.

9. Konkurs jest realizowany w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, czy to oznacza, że dotację otrzymają firmy z województwa śląskiego?

Celem Pakietu jest wsparcie dla gospodarki w regionie, przedstawiające kompleksową ofertę działań i realną pomoc dla przedsiębiorców, dlatego konkurs ŚCP koncentruje się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego poprzez m.in. uwzględnienie kryterium obligatoryjnego związanego z koniecznością realizacji projektu na terenie województwa śląskiego oraz punktowego za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. To ważne, by fundusze inwestowane w przedsiębiorstwo przyniosły korzyść gospodarce regionu m.in. poprzez utrzymanie konkurencyjności i uratowanie miejsc pracy.

10. Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat nowego naboru – III Filar? Czy przewidujecie jakieś szkolenia np. jak złożyć ten wniosek?

Nabór prowadzony przez ŚCP jest elementem wsparcia oferowanego przedsiębiorcom z regionu w ramach tzw. Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Wiadomości dotyczące planowanego naboru dostępne będą na bieżąco na stronie www.scp-slask.pl oraz na podstronie Pakietu https://dlagospodarki.slaskie.pl/. Specjalna infolinia w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki: 32 77 40 877. Informacje na temat naboru ŚCP udzielane są pod numerem +48 32 743 91 71 oraz e-mail: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami udostępnionymi na naszej stronie internetowej http://www.scp-slask.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_online_za_nami

W jednym miejscu zgromadziliśmy materiały informacyjne dotyczące zasad planowanego konkursu, procedury wyboru, katalog kosztów kwalifikowalnych, prawidłowego rozliczenia wniosku o dofinansowanie oraz obowiązków związanych z kontrolą prowadzoną przez ŚCP. Wkrótce zaprezentujemy także film instruktażowy dotyczący wypełniania wniosku o dofinansowanie.

11. W prezentacji mowa była o spadku dochodów jako warunku ubiegania się o dotację z kolei kryteria mówią o spadku obrotów. Czy ma nastąpić spadek obu parametrów, czy jednego z nich czy będzie podana metodologia obliczania spadku?

W dokumentacji konkursowej pojęcia dot. spadku obrotów, spadku dochodów są zamienne, czyli oznaczają to samo na potrzeby oceny projektów. Warto zaznaczyć, że spadek obrotów nie jest warunkiem niezbędnym, aby ubiegać się o wsparcie. Przedmiotowa kwestia będzie weryfikowana w ramach oceny merytorycznej w kryterium: "Prowadzenie działalności w branżach szczególnie narażonych na negatywne skutki wystąpienia COVID-19 (kryterium strategiczne dodatkowe – oceniane po osiągnięciu w kryteriach punktowych podstawowych minimum 12). W związku z powyższym Wnioskodawca może w takiej sytuacji zdobyć dodatkowe punkty, jednakże brak spadku obrotów nie wyklucza go z możliwości uzyskania dofinansowania.

12. Czy przedsiębiorstwo (jednoosobowa działalność gospodarcza) niezatrudniająca pracowników a więc nie spełniająca celu utrzymania pracowników może ubiegać się o dotację? W ramach inwestycji, na którą ubiega się o dofinansowanie jest planowane utworzenie nowych miejsc pracy.

Tak, takie przedsiębiorstwo będzie mogło ubiegać się o wsparcie, przy spełnieniu pozostałych kryteriów.


13. Czy w przypadku wykorzystania przez przedsiębiorstwo wcześniej pomocy de minimis jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na mniejszym poziomie ( 35, 45, 50%)?

Jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z pomocy de minimis (wcześniej wykorzystał limit), nie ma automatycznie możliwości aplikowania o środki UE w ramach planowanego konkursu. O dofinansowanie w ramach innej podstawy prawnej (Regionalna Pomoc Inwestycyjna) jest możliwość aplikowania w ramach trwającego konkursu dla Działania 3.2. - https://scp-slask.pl/lsi/nabor/500.


14. Czy w katalogu kosztów kwalifikowalnych mieszczą się koszty szkoleń?

Koszty szkoleń mogą być kwalifikowalne jako koszty ujęte w wartości początkowej nabywanych aktywów trwałych/wartości niematerialnych i prawnych albo indywidualnie.


15. Czy usługi doradztwa firmy konsultingowej takie jak napisanie wniosku i rozliczenie projektu mogą stanowić koszty kwalifikowane?

Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, związane bezpośrednio z inwestycją objętą projektem stanowią koszty kwalifikowalne. Jednakże usługi doradcze polegające na doradztwie firmy konsultingowej - w tym napisanie wniosku i rozliczenie Projektu - nie będą stanowić wydatków kwalifikowalnych z powodu wytycznych horyzontalnych, które wykluczają taką możliwość.

16. Jak spełnić obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku rozpoczęcia inwestycji przed ogłoszeniem konkursu?

Przed ogłoszeniem konkursu nie ma możliwości zamieszczania zapytań ofertowych w Bazie konkurencyjności. W związku z powyższym, do czasu ogłoszenia konkursu należy upublicznić zapytanie ofertowe publikując go na własnej stronie internetowej oraz rozsyłając go mailowo do minimum 3 potencjalnych oferentów. Na podstawie tak upublicznionego zapytania należy dokonać wyboru wykonawcy. Natomiast jeśli publikacja zapytania nastąpi po ogłoszeniu konkursu należy stosować zapisy Wytycznych kwalifikowalności, które regulują sposób i terminy upubliczniania zapytań ofertowych.

17. Czy w ramach konkursu Inwestycje w MŚP o wsparcie mogą ubiegać się firmy transportowe?

W ramach planowanego konkursu o dofinansowanie w ramach Działania 3.2.

RPO WSL II typ projektu: Inwestycje w MŚP, o dofinansowanie będą mogły ubiegać się firmy transportowe, jednak w ramach warunków określonych w dokumentacji konkursowej. Jako koszty kwalifikowalne przewiduje się m.in. to, iż:

Zakup środków transportu będzie stanowił koszt kwalifikowalny w sytuacji, gdy środek transportu nabywany jest przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu drogowego towarów (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną). Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, a także inną działalność, możliwe jest wsparcie nabycia środka trwałego pod warunkiem że zapewnienia przez Wnioskodawcę odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 100 000 EUR oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Ponadto warunkami kwalifikowalności dla planowanych do zakupu środków transportu jest m.in. to, że wpisują się w rodzaje Klasyfikacji Środków Trwałych nr 743 i 76 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

18. Czy poziom wsparcia do 85 % jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i jest podzielony?

Poziom wsparcia – do 85% dotyczy wszystkich Wnioskodawców niezależnie od statusu (sektor MŚP).

19. Jaki dokument należy dostarczyć, by potwierdzić spadek dochodu, czy może to być np. sporządzony i podbity przez księgową rachunek zysków i strat za dany miesiąc?

Przedmiotowy dokument należy dostarczyć jedynie w sytuacji, gdy Wnioskodawca odnotował spadek obrotów o co najmniej 50%. W przeciwnym razie należy załączyć Informację nt. braku załącznika. Stosowny wzór dla załącznika zostanie udostępniony pod ogłoszeniem o konkursie. W załączniku będą znajdować się stosowne instrukcje, w jaki sposób należy go uzupełnić, w tym między innymi jakie okresy należy wziąć pod uwagę. N będzie oznaczać miesiąc, w którym nastąpił największy spadek obrotów, ponadto do uzupełnienia będą okresy n-1 do n-6.

20. Cele konkursu to: utrzymanie/wzrost konkurencyjności i ilości miejsc pracy, czy wszystkie cele muszą być spełnione łącznie czy np. można ubiegać się tylko o wsparcie na konkurencyjność bez utrzymania/wzrostu miejsc pracy?

Planowane przedsięwzięcie nie musi wpisywać się we wszystkie cele konkursu łącznie. Istotne jest, aby projekt wpisywał się w któryś ze wskazanych celów. Jednocześnie przypominamy, iż konieczne jest spełnienie pozostałych warunków, które szczegółowo określa dokumentacja konkursowa.

21. Od kiedy jest liczony okres trwałości? Od daty zakończenia projektu ujętej we wniosku o dofinansowanie czy od wypłaty środków z rozliczenia końcowego?

Okres trwałości projektu wynosi 3 lata licząc od daty płatności końcowej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś