FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Dane osobowe


KLAUZULA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W CHORZOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,
  Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 71 60, e-maila: scp@scp-slask.pl.
 2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@scp-slask.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie może być też związane z zawarciem umowy lub realizacją umowy, której Pani/Pana jest stroną. Istnieje również możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związaną z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych
  w określonym celu i zakresie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji lub w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Cofniecie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług tj. usługi pocztowe, bankowe, usługi serwisowe systemów informatycznych, usługi związane z nadzorem autorskim.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 7. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś