FB Pixel Code Przejdź do treści głównej
Informacje związane z Funduszami Unijnymi dla Śląska (FE SL 2021-2027) znajdziesz na funduszeue.scp-slask.pl

Zamówienia w projektach z działania 3.5.3 – Internacjonalizacja MŚP (nabór RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19)


W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi procedury zamówień w projektach z działania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, w których istnieje możliwość dofinansowania udziału w targach o charakterze międzynarodowym, poniżej przedstawiamy zalecany przez IP RPO WSL – ŚCP sposób postepowania.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami, dotyczącymi procedury zamówień w projektach z działania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, w których istnieje możliwość dofinansowania udziału w targach o charakterze międzynarodowym, poniżej przedstawiamy zalecany przez IP RPO WSL – ŚCP sposób postepowania.

Zgodnie z zapisami punktu 10 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, „ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości) (Wskazane przesłanki należy interpretować zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia):
a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa),
b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)( np. w przypadku projektów dotyczących organizacji misji gospodarczych i targów wartość zamówienia na usługi hotelowe, czy dostawę biletów lotniczych szacuje się ze względu na specyfikę tych projektów co do zasady odrębnie dla każdego wydarzenia),
c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).


W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części (W przypadku beneficjenta zobowiązanego do stosowania Pzp – nie dotyczy to zamówień, o których mowa w art. 6a Pzp)”.

W związku z powyższymi zapisami, zaleca się, by w przypadku projektów, w których zaplanowano udział w więcej, niż jednej imprezie targowej, szacować wartość zamówienia dotyczącego np. zabudowy stoiska, dla wszystkich targów łącznie. Oznacza to, że w przypadku, gdy szacowana, łączna wartość zamówienia przekracza 50 tys. PLN, nie ma konieczności przeprowadzania jednego postepowania na całość zamówienia dotyczącego np. zabudowy stoiska. Można przeprowadzić odrębne postępowanie na zabudowę stoiska dla każdej imprezy targowej, zachowując tryb udzielania zamówień jak dla zamówień o wartości powyżej 50 tys. PLN, czyli zasadę konkurencyjności, opisaną w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś