Przejdź do treści głównej

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


2016-10-17 16:25

Wytyczne dostępne są pod linkiem:

pełna treść wytycznych

opis zmian

Okres obowiązywania nowych Wytycznych:

Wytyczne obowiązują od dnia 14.10.2016 r. tj. od dnia ogłoszenia komunikatu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Ponadto zgodnie z zapisami rozdziału nr 4 Wytycznych w zakresie oceny prawidłowości wyboru dostawcy:

-    do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku, z uwzględnieniem pkt 11 i 12;

-    do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.

Należy jednak pamiętać, aby stosować się w szczególności do zapisów umowy o dofinansowanie, która może precyzować i uszczegółowiać niektóre kwestie, co do których zmiana Wytycznych może nie mieć zastosowania.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś